Baptist Convention of Vietnam (BCV)

(Giáo Hội Báp-Tít Việt Nam)

p

资讯

拨打电话: +848 66782754
电子邮件: giaohoibaptitvietnam@gmail.com
网站建设: www.giaohoibaptitvietnam.org
教堂数量; 509
教会成员人数; 40,000
主席: Giam Khanh Nguyen
总书记: Phan Cam Phuong Nguyen

场地

A11 KDC Bach Khoa
Nguyen Duy Trinh
Ward Phu Huru, District 9
Ho Chi Minh City
VIETNAM